بهترین مواد ضد خوردگی

شرکت مانا انرژی البرز  به عنوان نخستین شرکت دارای تاییدیه صنایع پیشرفته از معاونت علمی دفتر ریاست جمهوری  با تکیه بر دانش و تجربه شرکت نالکو و همچنین شرکت کیمک  در زمینه تامین و تولید انواع مواد ضد خوردگی و بهسازی آبهای در گردش (برجهای خنک کننده ، بویلرهای صنعتی ، سیستمهای پیش تصفیه ( Reverse Osmosis)، و پس آبهای صنعتی) ، مشغول فعالیت می باشد.

انواع مواد ضد خوردگی قابل تولید توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد:

مواد ضد خوردگی دیگ بویلر

   ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ مانا انرژی البرز ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻮي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺧﻮردﮔﯽ در دﯾﮓ ﻫﺎي ﺑﺨﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ DEHA، آﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ و آﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮردﮔﯽ در دﯾﮓ ﻫﺎي ﺑﺨﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﯿﻌﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ موارد زیر میباشد:

1- ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ،
2- ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن (passivation)ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ و اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ،
3- ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺲ و آﻫﻦ در دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻓﻠﺰات و ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ و ﻣﺲ،
4- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ.

مواد ضدخوردگی بهسازی آب فرآیندی

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و آب درﯾﺎ ﻗﺮار دارد از ﻓﻮﻻد ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آن ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮردﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺛﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:

            1- نوع فلز
            2- PH آب
            3- اﮐﺴﯿﮋن ﺣﻞ ﺷﺪه، ﻧﻤﮏ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﮔﺎز ﻫﺎي اﺳﯿﺪي در آب
            4- دما فشار و سرعت سیال

ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰ و آب ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي راﯾﺞ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزك از ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻮن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺣﻞ ﺷﺪن آن در ﺳﯿﺎل را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮردﮔﯽ (Corrosion loop) ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.

دو روش راﯾﺞ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ آب

            1- تست آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ (linear polarization resistance (LPR
            2- ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ و ﭘﺮاب ﻫﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي میدانی

مواد ضدخوردگی سیستم های خنک کننده

ﺧﻮردﮔﯽ ﺿﺨﺎﻣﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﻠﺰ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﺸﺖ، ﺧﺮاﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻣﺒﺪل ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدش آب ﺳﺮد در ﺑﺮج ﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺴﻔﺎت، ﻓﺴﻔﻮﻧﺎﺗﻪ، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪات روي، آزول و ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

مواد ضدخوردگی سیستم های اسمز معکوس

آب ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس داراي pH ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻓﻮﻻد ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺪون ﺑﻬﺴﺎزي رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺧﻮردﮔﯽ زﯾﺎن آوري را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮدد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در آب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ رﻧﮓ آب ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮات ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ دارد.

انواع مواد شیمیایی ضد خوردگی قابل تامین توسط شرکت مانا انرژی البرز به شرح ذیل است:

مواد ضدخوردگی برج خنک کننده،
مواد ضدخوردگی دیگ بخار،
مواد ضدخوردگی آب فرآیندی،
ضد خوردگی محلول در نفت مناسب میادین نفتی،
ضد خوردگی محلول در نفت مناسب میادین گازی،
ضد خوردگی محلول در آب مناسب میادین نفتی،
ماده ضد خوردگی محلول در آب
ماده ضد خوردگی محلول در نفت
water base corrosion inhibitor or filmer
Nitrite Corrosion Inhibitor
Molybdate Based Corrosion Inhibitor
Molybdate-Polymer Corrosion Inhibitor
Nitrite-Molybdate Corrosion Inhibitor
Nitrite-Azole Corrosion Inhibitor
Corrosion inhibitor for process water stripper
Corrosion inhibitor for dilution steam generator
CORROSION INHIBITOR INTENSIFIER

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید