تعلیق شکن Demulsifier

ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ در ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﻧﻔﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار در ﻓﺎز ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﯾﺎ ﻧﻤﮏ ﮐﻪ در ﻓﺎز ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎم وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺪت ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:

رس، ﺑﺎﮐﺘﺮي، رﺳﻮب، آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮردﮔﯽ، ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و …( ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮﻟﺸﻦ.

ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﻮﻟﺸﻦ آب/ ﻧﻔﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺟﺰء ﮐﻠﯿﺪي و ﻣﻬﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮﯾﻊ آب از ﻧﻔﺖ در زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ (residence time) اﻧﺪك ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب و ﮐﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻄﺮي ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﮑﻦ را ﺑﺮاي ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید