کاهنده نیروی پسا Drag reducing agent

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻧﯿﺮوي ﭘﺴﺎ، اﺻﻄﮑﺎك را در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد دﯾﻮاره ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻼﻃﻢ ﺟﺮﯾﺎن و اﻓﺖ اﻧﺮژي و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد اﭘﺮاﺗﻮر را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻣﻮاد ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻧﯿﺮوي ﭘﺴﺎي ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺮا ﺑﺴﭙﺎر ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به پایداری محصولات ما در گستره وسیعی از دما این مواد برای استفاده با نفت خام و نفت پالایش شده مناسب می باشند.

مواد شیمیایی کاهنده نیروی پسا تولیدی شرکت مانا انرژی البرز طراحی شده اند تا:

ظرفیت جریان خط لوله را افزایش دهند و با کاهش افت فشار خط کارایی را بهبود بخشند

هزینه های اضافی با حذف ایستگاه های پمپ کننده میانی در طراحی کاهش یابند.

مصرف انرژی با کاهش اصطکاک در خطوط لوله کاهش یابد.

فشار عملیاتی بدون کاهش ظرفیت خط لوله کاهش یابد.

بازدارنده هیدرات گازی Gas hydrate inhibitor

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎزي ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺪاد ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، اﺧﺘﻼل در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات ﮔﺎز در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن (Flow assurance)  ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﯿﺪرات ﮔﺎزي ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي از آب و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﮔﺎز در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.

ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ اﻃﺮاف ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﮔﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دام آن ﻫﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮔﺎزي ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﯿﻪ ﯾﺦ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎي ﯾﺦ زدﮔﯽ آب در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺗﻼش ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﯿﺪرات ﻗﺮار دارد. ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي و ﺟﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪن ذرات ﮐﻮﭼﮏ ﻫﯿﺪرات، از اﻧﺴﺪاد ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺮﯾﺎن در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید