میکروب کش (Biocide)

انواع مواد شیمیایی باکتری کش در دسترس هستند و بر پایه موارد ذیل انتخاب می شوند:

* ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯽ ﻫﻮازي

* ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي

* ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ

برخی از ترکیبات معمول که به عنوان باکتری کش استفاده می شوند عبارتند از:

Quaternary ammonium compounds
Amines
Chlorinated phenols
Organometallic compounds
Sulfur Organic compounds
THPS
Glutaraldehyde

در سیستم های آب دریا کلرین (chlorine) به عنوان با کتری کش استفاده می شود.

باکتری کش سیستم های فرآیندی

 شرکت مانا انرژی البرز طیف گسترده ای از باکتری کش های غیر اکسید کننده را برای کنترل باکتری ها در سیستم های فرآیندی آب تولید می کند. محصولات ما با فرمولاسیون های نوین برای استفاده در برج های خنک کننده ( سیستم های بسته و باز) پیشنهاد می گردد.

بازدارﻧﺪه رﺳﻮب سیستم اسمز معکوس

ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺳﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز  ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﺎﯾﺪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ذرات ﮐﻮﻟﻮﺋﯿﺪي اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن، ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري ﻏﺸﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

باکتری کش سیستم های اسمز معکوس

ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺶ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ در ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو ﻣﺎده اﺻﻠﯽ (dibromo-3-nitrilopropionamide )DBNPA-2,2  و isothiazolone ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪي و اﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻮزي ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ دو ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﻦ و ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ذرات ﻧﻘﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

باکتری کش میایدن نفت و گاز

ﭘﺪﯾﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﻔﺖ، ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮﮔﺮد و وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮاورش ﻧﻔﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺎن ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﯿﺎﻻت ﺣﻔﺎري، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي و ﻓﺮاورش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز( و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ )ﮔﺎز ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن، ﭘﻠﯿﻤﺮ، اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻟﯽ و… می شوند.

ﺗﻼش ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺶ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮔﻮﮔﺮد ((SRB )sulfur reduced bacteria))  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮش ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ (Algae) و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﺴﺎﯾﻞ (Sessile bacteria) در آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﻮاع دﯾﮕﺮي از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي آﻫﻦ ﺧﻮار ((Iron Reducing bacteria (IRB) و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﯿﺪ ((Acid-producing bacteria (APB). اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ دارد. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺶ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

شرکت مانا انرژی البرز گستره وسیعی از باکتری کش های قدرتمند را برای استفاده در میادین نفت و گاز پیشنهاد می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید