جاذب هیدروژن سولفید H2S Scavengers

کارﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻓﺮاورش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن )H2S( ﯾﮏ ﮔﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اي در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روﺑﻨﺪه ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدد. ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • بهبود اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن؛
  • ﺣﺬف ﮔﺎز H2S از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮردﮔﯽ؛
  • ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ داراﯾﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید