اکسیژن زدا (Oxygen Scavenger)

ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اکسیژن زدا (Oxygen Scavenger) ﺑﺮاي ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در آب ورودي دﯾﮓ ﺑﺨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﯾﮓ ﺑﺨﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﺎﻧﮏ ﺧﻮراك ورودي و ﺧﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ماناانرژی البرز اﻧﻮاع اﮐﺴﯿﮋن زداﻫﺎ(Oxygen Scavenger) را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﯾﮓ ﺑﺨﺎر وﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻌﺎن ﮐﻨﻨﺪه (Condensate system) ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرازﯾﺪ، DEHA و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

اکسیژن زدا دیگ بخار

اکسیژن محلول در آب موجب خوردگی حفره ای (PITTING) قبل از دیگ بخار، در دیگ بخار و بعد از دیگ بخار می شود. شکل این خوردگی در روی فلز همانند خوردگی عمومی(GENERALCORROSION) ولی از تجمع و عمق بیشتری در مناطقی از سطح فلز برخوردار می باشد. خوردگی حفره ای در قبل از دیگ بخار به دلیل وجود اکسیژن محلول در آب ورودی به دیگ بخار بوجود می آید. به محض ورود آب به دیگ بخار، اکسیژن که در دمای بالاتری قرار گرفته به سرعت آزاد می گردد و باعث ایجاد خوردگی در بالای سطح آب دیگ بخار و همچنین محل ورود آب به دیگ بخار می شود. در دیگ های بخار در حال کار عملاً در قسمت هایی از دیگ که زیر سطح آب قرار دارند خوردگی مشاهده نمی شود. در حالی که اکسیژن آزاد شده همراه بخار خود را به قسمت های بعد از دیگ بخار رسانده، موجب ایجاد خوردگی حفره ای در این قسمت ها نیز می شود.

اکسیژن زدا آب فرآیندها

مواد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﮐﺴﯿﮋن زدا ﺑﺮاي ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺟﺮﯾﺎن آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪادي زﯾﺎدي از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

Sodium sulfite (Na2SO3)
Sulfur dioxide (SO2)
Sodium bisulphate (NaHSO3)
Ammonium Bisulfite (NH4HSO3
Sodium Metabisulfite(Na2S2O5)

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید