بازدارنده آسفالتین Asphaltine inhibitors

ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﺎي ﺧﺎم و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﮔﺎز ﺣﻀﻮر دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪ، در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب و ﻧﻔﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ. اﯾﻦ واﮐﻨﺸﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺪودﺷﺪن ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎل در ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد.

ﺑﺎزدارﻧﺪه آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎزدارﻧﺪه آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎزدارﻧﺪه آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮادي اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ppm از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻼل ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ (ﭼﻨﺪ درﺻﺪ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ (dispersant) و ﺣﻼل ﻫﺎ (Solvents) را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺰاﯾﺎي آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1- ﮐﺎﻫﺶ رﺳﻮب ﮐﺮدن آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم؛ 2- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺳﻮﺑﮕﺬاري/ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي درون ﻟﻮﻟﻪ؛ 3- ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و داراﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﭼﺎه ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ درﯾﺎﯾﯽ؛ و 4- ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید