ضد کف نفت خام یا پالایشگاهی

اﻓﺰودن ﺿﺪ ﮐﻒ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﻒ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻒ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺎز در ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎزﮐﯽ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﮔﺎز وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ و ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺎز در ﺳﯿﺎل ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﮐﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻒ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺣﺮارت، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ، ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن، ﯾﺎ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورد.

 

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﮐﻒ ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺪون اﺛﺮات ﺟﻨﺒﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻒ ﮐﺮدن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﺪ ﮐﻒ ﻫﺎي ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮﻟﺸﻦ در آب ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﺪ ﮐﻒ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزاد ﺷﺪن ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﯿﺮ ﮐﺮده در ﻧﻔﺖ دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﺿﺪ ﮐﻒ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ

کف زدا آب فرآیندی

ﮐﻒ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، آب درﯾﺎ) در اﺛﺮ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮج ﻫﺎي ﻫﻮازدا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. در ﺑﺮج ﻫﺎي ﻫﻮازدا، ﮐﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﺣﺬف اﮐﺴﯿﮋن ﺷﻮد.

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﮐﻒ ﻣﻮادي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽ ﮔﻼﯾﮑﻮل و ﯾﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در آب (water-dispersible) وﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ppm 1 اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺒﺎب ﻫﺎ و ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮج ﻫﻮازدا ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ (Inlet distributor) ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻖ آب ﻣﻮاد ﺿﺪ ﮐﻒ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن رﺳﻮﺑﺎت رﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺿﺪ ﮐﻒ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪي دﺷﻮار و دﻣﺎ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﺮدن زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر رود.

کف زدا سیستم نمک زدایی حرارتی

ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻒ زداي ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﺑﺮﺗﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده آﻟﯽ و زﯾﺴﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﻤﮑﺰداﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻦ رود. ﺑﺎزده ﻣﻄﻠﻮب در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺎدر ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﻤﮑﺰداﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید