منعقد کننده آب فرآیندی

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد و ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﺟﺎﻣﺪ و ﻗﻄﺮات روﻏﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از آب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎذب اﻣﻼح ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻖ آب ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ذرات ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن ذرات ﺟﺎﻣﺪ و ﮐﻮﻟﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎذب اﻣﻼح ﻣﻌﻠﻖ از ذرات ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ آب ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن ﺑﺎر ذرات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮاد ﺟﺎذب اﻣﻼع ﻣﻌﻠﻖ آﻟﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺑﺮاي ﺣﺬف ذرات ﻣﻌﻠﻖ از آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎذب اﻣﻼح ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ آب ﺣﺎوي ذرات ﻣﻌﻠﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ذرات و ﮐﻮﻟﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ (Flocculant) ذرات ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ و ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ و ﺧﺎرج ﺷﺪن آن ﻫﺎ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.

منعقد کننده آب شیرین کن

ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﺐ رﺳﻮب ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ، ﮔﻞ و … ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ در اﻧﻮاع آب ﺷﺎﻣﻞ آب درﯾﺎ و آب ﻫﺎي ﺑﺎ اﻣﻼح ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

مزایای محصولات ما:

موثر در برابر طیف گسترده ای از املاح و ذرات طبیعی که به عنوان مواد جامد معلق در تمام انواع آب موجود است

سازگاری با تمام انواع غشاها

محصول مایع، ایمن و به سادگی قابل حمل

افزایش دهنده عملکرد انواع تجهیزات فیلتراسیون

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید