مواد شیمیایی پایه و واسطه

شرکت مانا انرژی البرز قادر به تامین مستقیم انواع مواد شیمیایی پایه مورد نیاز صنایع مختلف می باشد 

در صورت نیاز به آنالیز و برگه اطلاعات با ما تماس بگیرید

EBS)ETHYLENE BIS STEARAMIDE)
IMIDAZOLINE
QUATERNARY
مونو اتیلن گلایکول (MEG)
متانول (Methanol)
SURFACTANTS
زایلیین (Xylen)
سدیم بی کربنات (NaHCO3)
سود مایع کاستیک (NooH)
مونو اتانول آمین (MEA)
دی اتیلن گلایکول (DEG)
تری اتیلن گلایکول (TEG)
اسید سولفوریک (H2SO4)
تری اتانول آمین (TEA)
دی اتانول آمین (DEA)
دو اتیل هگزانول (2EH)
کلسیم کلرید (CaCl)
سدیم هیپو کلریت (NaClo)
دو اتیل هگزانول (2EH)

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید