مواد شیمیایی پایه

شرکت مانا انرژی البرز قادر به تامین مستقیم انواع مواد شیمیایی پایه مورد نیاز صنایع مختلف می باشد 

در صورت نیاز به آنالیز و برگه اطلاعات با ما تماس بگیرید

S)ETHYLENE BIS STEARAMIDE)
IMIDAZOLINE
QUAT )QUATERNARY AMMONIUM COMPOUND)
SURFACTANTS
آمونیوم
متانول (Methanol)
سود مایع کاستیک (NooH)
– تری اتیلن گلایکول (TEG)
سدیم بی کربنات (NaHCO3)
زایلیین (Xylen)
دی اتیلن گلایکول (DEG)
مونو اتانول آمین (MEA)
دی اتانول آمین (DEA)
– تری اتانول آمین (TEA)
اسید سولفوریک (H2SO4)
سدیم هیپو کلریت (NaClo)
کلسیم کلرید (CaCl)
فسفات
دو اتیل هگزانول (2EH)

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید