مواد ضد رسوب و رسوب زدا

شرکت مانا انرژی البرز دارای سابقه طولانی در زمینه تولید مواد ضد رسوب و رسوب زدا می باشد همچنین باتوجه به برنامه های گسترش ، این شرکت با همکاری چند شرکت اروپایی و آمریکایی مانند نالکو ، کیمک و کمیرا اقدام به تولید مواد ضد رسوب انواع فرآیندها نموده است انواع  مواد ضد رسوب قابل تولید و تامین توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد:

ضد رسوب دیگ بخار

در دﯾﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آب ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده دﯾﮓ ﺑﺨﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﯿﻮب ﻫﺎ، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن آب در ﮔﺮدش و ﺑﯿﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ (Overheating) ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي رﺳﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮدن ﻧﻤﮏ ﻫﺎ در آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي رﺳﻮب ﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﮓ ﺑﺨﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از رﺳﻮب ﮐﺮدن ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ در داﺧﻞ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ضد رسوب آب فرآیندی

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر و دﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻼﻟﯿﺖ اﺟﺰاي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آب، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل، ﭘﻤﭗ و … ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد. ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، اﻧﺴﺪاد و آﻟﻮدﮔﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ آب درﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

آمونیوم
کربنات
سولفات
فسفات
سیلیکا
آمونیوم
سولفید
اکسید
کمپلکس سیلیکا فلز

 ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺳﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت در آب ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺳﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

ضد رسوب سیستم خنک کننده

ﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه آب، ﺑﺎزده اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺘﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﯿﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻼﺗﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي را دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺳﻮب را ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺳﻮب ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮج ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

بازدارﻧﺪه رﺳﻮب سیستم اسمز معکوس

ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺳﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز  ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻫﯿﺪروﮐﺴﺎﯾﺪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ذرات ﮐﻮﻟﻮﺋﯿﺪي اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن، ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺎري ﻏﺸﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

بازدارﻧﺪه رﺳﻮب میادین نفتی

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻧﺴﺪاد ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺮآﻻت و ﭘﻤﭙﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎي رﺳﻮب ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺎوي آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻓﺎز ﻫﺎي آﺑﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﺳﻮب ﯾﮏ اﺻﻄﻼح راﯾﺞ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ذرات ﺟﺎﻣﺪي ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺪاد و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ، ﺷﯿﺮاﻻت، ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﺳﻮب ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ آﻫﻦ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎرﯾﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آب ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ آب دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺳﺒﺐ واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﯾﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺎدﻻت ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺨﺎزن ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ روي ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﺎ و ﮐﻠﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﻮاع رﺳﻮﺑﺎت راﯾﺞ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎرﯾﻢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﺪ. 

کلمات کلیدی: ضد رسوب، رسوب زدا، بازدارنده رسوب، انتی اسکالنت، Scale inhibitor، Anti scalant، ضد رسوب دیگ بخار، ضد رسوب میادین نفتی، ضد رسوب سیستم اسمز معکوس ، ضد رسوب سیستم خنک کننده،   

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید