کلرزدا

ﺷﺮﮐﺖ مانا انرژی البرز ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻠﺮزدا را ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻏﺸﺎء ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس از ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻣﻮاد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزي آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮﯾﻦ و ﮐﻠﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا ﺣﺬف اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﺮزدا ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﺴﻮﻟﻔﯿﺖ/ ﻣﺘﺎﺑﯿﺴﻮﻟﻔﯿﺖ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﮐﻠﺮﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس  حاصل فرمائید